Apikotomija

Apikotomija je hiruški način lečenja patoloških promena na vrhu korena zuba kada se odstranjuje patološki sadržaj iz kosti i deo korena zuba pri čemu zub ostaje u vilici. Ovaj zahvat se radi kada se zub želi sačuvati u vilici. Radi se u lokalnoj anesteziji i pacjent odmah posle toga ide kući.

Indikacije za apikotomiju:
1. Jasno ograničeni procesi na vrhu korena zuba, većih dimenzija.
2. Ekstremne povijenosti kanala korena, koje onemogućavaju endodontsko lečenje zuba.
3. Zalomljeni kanalni instrumenti (igle) pri vrhu kanala korena.
4. Potisnut materijal sa kojim se puni kanal korena preko u predio oko vrha korena zuba.
5. Prelom vrha korena zuba.
6. Potreba lečenja procesa na više zuba u jednoj seansi.

apicotomija